Exportný pas

Grants for innovation We invest in your future

Dňa 13.08.2009 roku ARCHON+ Biuro Projektów uzavrel s Poľská Agentúra Pre Regionálny Rozvoj (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) Zmluvu o financovaní Etapy I - Spracovanie Plánu Rozvoja Exportu. Výška dotácie je 10 000 PLN čo predstavuje 80% vynaložených nákladov. Vďaka dofinancovaniu , spoločnosť získala dokument, ktorý naznačil smery a stratégiu rozvoja a  vývoja potrebných aktivít na českom a slovenskom trhu.

Grant bol poskytnutý v rámci opatrenia 6.1 Exportný pas prioritná os 6 Poľská ekonomika na medzinárodnom trhu Operačný Program Inovačná Ekonomika 2007-2013 a je spolufinancovaný Európským fondom pre regionálny rozvoj.

Projekt spolufinancovaný z Operačného programu Inovačná ekonomika 2007-2013 v rámci Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.
Všetky ďalšie informácie o realizácii projektov, popísané vyššie možno získať kontaktovaním:
Gabriela Kulig, +48 12/37 21 900,  archon@archon.pl