Projektové zmeny

Zásady využitia projektu ARCHON+

Projekt je technickou dokumentáciou, ktorý je určený k vydaniu stavebného povolenia pri zachovaní Autorského práva z 1994 r. /Dz. U. Nr 24, poz. 83/.
Osoba, ktorá prispôsobuje projekt ku konkrétnej realizácií, musí mať autorizačné oprávnenie.
Sú v nej povolené nasledujúce zmeny:

Iné zmeny projektu môžu byť prevedené výhradne s priamym súhlasom autora projektu. Po oboznámení sa s našou ponukou môžete napr. vynechať realizáciu, alebo doprojektovať garáže, zmeniť veľkosť a množstvo okien, dverí, alebo modifikovať funkcionalitu.

Dávame písomný súhlas k zmenám po vstupnej konzultácii s klientom.
Potom ho bezplatne pripájame k projektu. Dodatočne ho môžeme v každej etape výstavby poslať na žiadosť klienta.
ARCHON+ si vyhradzuje, že bez zvláštneho súhlasu sa projekt nesmie využiť inými ekonomickými subjektami pre obchodné účely a účely obchodnej reklamy, a tiež prispôsobiť k odlišným technológiám.

Projekt ARCHON+ sa nesmie reproduktovať ako celkowo, tak čiastočne !

Zásady zavedenia adaptačnych zmien k projektu pre stavebné povolenie.

1. Všetky adaptačné zmeny musia byť prevedené osobou, ktorá má autor izan oprávnenie. Rozsah zmien uvedené v zásadách využitia projektu.

2. Všetky adaptačné zmeny v grafickej, alebo textovej časti musia byť vyznačené červenou farbou, alebo formou náhradnej kresby a musia byť parafované autorizovaným inžinierom, alebo autorizovaným architektom. Projekt pre stavebné povolenie musí ešte obsahovať:

POZOR! Architektonicko-stavebný projekt ARCHON+ je chránený Zákonom o autorskom práve.
Zákon „O autorskom práve a príslušným predpisom“ zo dňa 4.02.1994 r . (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 pol. 904; z 2001 r. Nr 128 pol. 1402; z 2002 r. Nr 126 pol. 1068 a 2002 r. Nr 197 pol. 1662)

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA MÔŽE BYŤ POUŽITÁ LEN JEDEN KRÁT, PRE REALIZÁCIU JEDNEJ STAVBY