Čo obsahuje projekt?

Komplet projektovej dokumentácie obsahuje 4 exempláre architektonicko – stavebného projektu.
Každý z nich sa skladá z projektu: architektonického, konštrukčného, vnútorných inštalácií vody a kanalizácie, plynu, ústredného kúrenia a elektrických inštalácií.

Architektonický projekt

Technická správa - podmienky lokalizácie stavby, opis funkcií, štruktúra povrchu, popis aplikovaných technológií a materiálov na všetky konštrukcie stavby
Pôdorysy základov - základové pásy a steny, hĺbka osadenia základov, osi stavby
Pôdorysy úrovní úžitkových priestorov - pôdorysy pivníc, prízemia, podkrovia - horizontálne rozmery stavby a všetkých miestností a deliacich stien, rozmiestnenie a veľkostí otvorov dverí a okien, prvky konštrukcie stavby, rozmiestnenie komínov, navrhované aranžovanie interiéru, lokalizácia sanitárních zariadení
Pôdorysy strešnej konštrukcie - rozmery a rozmiestnenie všetkých prvkov strešnej konštrukcie
Pôdorys strechy - vycentrovanie a rozmery strešných povrchov, sklon strechy, spôsob odvodnenia strechy, rozmery okapov, veľkosť charakteristických prvkov, rozmiestnenie okien a komínov.
Rezy - výkresy stavby pomocou vertikálneho rezu stavby, konštrukčné prvky, vrstvy priečok, vertikálna komunikácia stavby
4 fasády
Súpisy - súpis okien a dveri, krovu, stavebných materiálov
Obrys domu v mierke 1:500 pre vlepené do situačného plánu  
Informácia o bezpečnosti - bezpečnosť a ochrana zdravia počas výstavby
Protipožiarné odporúčanie

Koštrukčný projekt

Technická správa ku konstrukčnému projektu
Konštrukčná schéma v mierke 1:100
Súpis oceľových prvkov
Realizačné výkresy prvkov a detailov konštrukcie v mierke 1:20 alebo 1:25.

Projekt vnútorných inštalácii vody, kanalizácie, úk a plynu

Technická správa - inštalácie vodovodu a kanalizácie, ústredného kúrenia, rozvod plynu
Technické výkresy všetky prvky inštalácie, ich umiestnenie v dome, pôdorysy a rozvinuti (pre každú inštaláciu samostatne) v mierke 1:100
Schéma napojenia  vodomeru a plynomeru.

Projekt vnútorných elektrických inštalácii

Technická správa vnútorná inštalácia elektrická a bleskozvod
Ideová schéma schéma rozvádzača z ochranou pred prepätím
Výkresy
Inštalácií elektrických a bleskozvodu na pôdorysoch podlaží a strechy v mierke 1:100

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA MÔŽE BYŤ POUŽITÁ LEN JEDEN KRÁT, PRE REALIZÁCIU JEDNEJ STAVBY

Osoba, ktorá prispôsobuje projekt ku konkrétnej realizácií, musí mať autorizačné oprávnenie. Sú v nej povolené na zmeny.